Partibarometer

    Storting
    Hele landet 
    83
    Glidende snitt, 5 uker
    1 år

Om denne tjenesten

Denne tjenesten er utviklet av Faktisk.no. Data kommer fra Poll of polls, som samler publiserte partibarometre fra ulike kilder i Norge.
Stor takk rettes til mediene som finansierer målingene, og Poll of polls for innsamling og tilgjengeliggjøring av rådata bak tjenesten.
Beregning av trender og feilmarginer er gjort av Faktisk.no. Takk til Ragnar Bang Huseby ved Norsk Regnesentral for hjelp til å beregne feilmargin for et vektet snitt av målinger.
I verktøyet kan man selv velge om man vil se enkeltmålinger eller trender, og feilmarginer på trendene. Man kan velge mellom målinger som gjelder stortingsvalg, kommunevalg eller fylkestingsvalg, i de få tilfellene dette er målt. Du kan også velge hvilket geografisk område du vil vise målinger fra.
Poll of polls legger inn målinger kort tid etter publisering i mediene. Da vil målingene raskt være tilgjengelige i denne tjenesten.
Hvis du selv redigerer en nettside og har lyst til å bruke grafikken vår, kan du helt fritt gjøre det. Basert på de innstillingene du selv har gjort, kan du «embedde» grafikken slik du selv ønsker. Still inn grafikken slik du vil ha den, og trykk på «Bruk <>», for å få opp en HTML-kode.
Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Hvordan beregnes feilmarginer?

Hvis antall spurte i en måling er kjent, beregner vi feilmarginen ved å først finne standardavviket med følgende formel:
Formel for standardavvik
hvor p er partiets oppslutning på målingen, og n er utvalgsstørrelsen.
Der vi kjenner antall stemmeberettigede i området som er målt, korrigerer vi for dette, slik at feilmarginen blir mindre hvis utvalgsstørrelsen er nært opp til antall stemmeberettigede. Beregningen blir da slik:
Formel for standardavvik gitt populasjonsstørrelse
hvor N er antall stemmeberettigede i det valgte området ved forrige valg.
Tall over antall stemmeberettigede kommer fra SSB (06595 og 07362). Til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er det på grunn av regionsreformen flere nye kommuner og fylker som ikke eksisterte ved forrige valg. Her bruker vi også SSBs tall (12758), men altså for et valg som i skrivende stund ligger frem i tid.
Til slutt beregnes feilmarginen ved å gange standardavviket med 1,96, som gir et signifikansnivå på 5 prosent.
Formel for feilmargin gitt populasjonsstørrelse
Som eksempel bruker vi en tilfeldig valgt måling med 500 spurte, hvor partiet Høyre har en oppslutning på 32,5 prosent. Kommunen har ifølge SSB 45 066 stemmeberettigede. Utregningen blir da slik:
Eksempel på beregning av feilmargin
Resultatet er i dette tilfellet 0,040826, som i prosentpoeng blir 4,0826. Dette avrundes i vår fremvisning til 4,1.

Hvordan beregnes feilmargin for endringen mellom to målinger?

Ofte ønsker vi å se om et partis oppslutning har endret seg mellom to ulike målinger. Vi må da ta høyde for feilmarginen i begge målingene. Standardavviket for differansen beregnes først slik:
Formel for standardavvik for differansen av to målinger
hvors1ogs2er standardavvikene til de to andelene vi sammenligner. For å finne feilmarginen ved et signifikansnivå på 5 prosent, ganger vi dette med 1,96.

Hvordan beregnes trendene?

Vi tar et gjennomsnitt av alle målingene i et gitt tidsrom bakover i tid fra hver enkeltmåling. Som standardvalg bruker vi Glidende snitt, 5 uker, hvor hvert punkt i trenden er lik snittet av alle målingene som er publisert i de foregående fem ukene. Ved å heller velge Glidende snitt, 1 uke, får man en trend som er mer sensitiv for endringer.
Vi har også med valg for kalendermåned og kalenderuke, som gir oss en type snittberegning man kan finne igjen hos Poll of polls. De gjør også en beregning av et antatt nasjonalt resultat basert på lokale målinger rundt om i landet. En slik beregning finnes foreløpig ikke hos oss.
Hvis du skrur på «Nerdemodus», får du også flere trender å velge mellom. Du finner hovedsakelig to nye varianter, alle med 5-, 4- eller 1-ukers vinduer:
Vektet glidende snitt (WMA)
Nyere målinger teller mer.
Én per serie
Kun den nyeste målingen fra hvert byrå/oppdragsgiver tas med i snittet. Dette kan være relevant hvis noen byråer publiserer målinger mye hyppigere enn andre, men er i skrivende stund ikke så relevant i Norge.

Hvordan beregnes feilmargin for trendene?

Feilmarginen for et uvektet snitt beregnes ved å summere feilmarginen av hver enkelt måling i annen potens, og dele kvadratroten av denne summen på antall målinger. For et vektet snitt blir fremgangsmåten som følger.
La wm være vekten til måling m i det beregnede snittet. La feilmarginen for parti k i måling m være ±ek,m, der m = 1, 2, ... , M og M er totalt antall målinger. Da er feilmarginen for snittet til parti k gitt ved
Feilmargin for et vektet snitt over flere målinger
I de fleste av våre snittberegninger er målingene vektet likt, slik at wm = 1/M. I dette tilfellet kan formelen for feilmarginen forenkles til:
Feilmargin for et snitt over flere målinger
I enkelte tilfeller har ikke mediene som publiserte målingen oppgitt hvor mange som ble spurt. For å likevel kunne ta med målingen i trenden uten at feilmarginene blir mindre presise enn nødvendig, gjør vi et estimat av antall spurte. Vi ser først på snittet av antall spurte i andre målinger fra samme oppdragsgiver/byrå og område. Hvis ingen av disse målingene har oppgitt antall spurte, tar vi snittet av andre målinger som er gjort i samme område.